โครงการวิจัยต่างๆ ของมูลนิธิ

โครงการศึกษาวิจัยด้านนิเวศวิทยาของนกเงือก

คณะผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ในโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใคร่ขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป์่าและพนัธุ์พืช ผู้อ านวยการส านัก อนุรักษ์สัตว์ป่ า ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่ าไม้และพันธุ์พืช ที่อนุญาตให้ทีมนักวิจัยเข้าไปศึกษาวิจัยใน พ้ืนที่เขตรักษาพนัธุ์สัตวป์่าห้วยขาแขง้ตลอดมาและขอขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่ดูแลโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมาโดยตลอด

ดาวโหลดที่นี่