บัญชีรายชื่อนกเงือก

1. นกเงือกหัวหงอก ค่าอุปการะ 3,700 บาท/ปี 2. นกชนหิน ค่าอุปการะ 3,700 บาท/ปี 3. นกเงือกหัวแรด ค่าอุปการะ 3,200 บาท/ปี 4. นกเงือกปากดำ (กาเขา) ค่าอุปการะ 3,200 บาท/ปี 5. นกกก นกกาฮัง นกกาวะ ค่าอุปการะ 2,700 บาท/ปี 6. นกเงือกกรามช้าง หรือนกกู๋กี๋ ค่าอุปการะ 2,700 บาท/ปี

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง

มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
ภาควิชาจุลวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์:02 201 5532 โทรสาร:02 644 5411 Email:pilai.poo@mahidol.ac.th Facebook: THAILAND HORNBILL PROJECT

แบบฟอร์มแสดงความจำนง การอุปการะครอบครัวนกเงือก

หมายเหตุ กรณีที่ท่านอุปการะครอบครัวนกเงือก ไม่ครบตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ โครงการฯ จะรวมเงินกับท่านผู้อุปการะอื่น เพื่อให้ครบจำนวน และจัดส่งรายงานให้ท่านแยกเป็นรายบุคคล โดยไม่ระบุชื่ออุปการะร่วม


ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะอุปการะครอบครัวนกเงือกโดยจ่ายเป็น