คณะกรรมการ

ดร.วรพัฒน์ อรรถยุกติ
ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดน จาติกวนิช
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจักขณ์ ฉิมโฉม
เลขานุการ
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
กรรมการ / เหรัญญิก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์
กรรมการ
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล
กรรมการ
นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
กรรมการ
ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
กรรมการ
คุณเทวีรัตน์ ลีลานุช
กรรมการและประชาสัมพันธ์
คุณนิวัติ กองเพียร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
Ng Bee Choo
International Coordinator