วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

[ 1 ]

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการศึกษาวิจัยนกเงือกให้กว้างขวางและต่อเนื่องมากขึ้น

[ 2 ]

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาของป่าและสัตว์ป่าแก่สาธารณชน

[ 3 ]

ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักเรียนให้มีความสนใจในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยา

[ 4 ]

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการศึกษา การฝึกอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับนกเงือกในะดับชาติและนานาชาติ

[ 5 ]

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

[ 6 ]

ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด